O nas

Slovensko konservatorsko društvo  je prostovoljno stanovsko združenje s področja varstva kulturne dediščine in je namenjeno uresničevanju strokovnih interesov. Društvo je bilo ustanovljeno spomladi leta 1971, ko je bil v Piranu organiziran prvi oziroma ustanovitveni občni zbor, na katerem je bil poleg organov društva izvoljen njegov prvi predsednik, dr. Stane Bernik. V nadaljnjih letih so se zvrstile različne prireditve, posveti, ekskurzije in drugi dogodki v organizaciji društva, pomembni tako za razvoj konservatorske dejavnosti kot tudi za utrjevanje medsebojnih strokovnih in prijateljskih odnosov ter razvijanje zavesti o kulturni dediščini in njenem ohranjanju.

Društvo si v imenu svojih članov prizadeva za strokovni razvoj, popularizacijo, uveljavljanje konservatorske in konservatorsko-restavratorske stroke in dejavnosti ter za spoštovanje poklicne etike. Slednjo opredeljuje etični kodeks slovenskih konservatorjev in restavratorjev in je za člane obvezujoč.

Cilji društva so:

 • združevanje konservatorjev in konservatorjev-restavratorjev in drugih v interesu razvoja stroke in dejavnosti v RS,
 • popularizacija dejavnosti varstva kulturne dediščine,
 • strokovno izpopolnjevanje in pospeševanje izobraževanja,
 • pomoč zakonodajalcu in organizacijam pri reševanju strokovnih vprašanj,
 • razvoj konservatorske in konservatorske-restavratorske stroke,
 • spodbujanje članov k delovanju v skladu z načeli poklicne etike,
 • pospeševanje interdisciplinarnega povezovanja za varstvo kulturne dediščine
 • sodelovanje s sorodnimi društvi.

Društvo uresničuje naslednjo nepridobitno dejavnost:

 • organizira strokovna in poljudna predavanja, okrogle mize, tečaje in razstave zaradi popularizacije dejavnosti varstva in ohranjanja kulturne dediščine,
 • izdaja strokovne, znanstvene in poljudne publikacije,
 • podeljuje Steletovo nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju konservatorske in konservatorsko-restavratorske stroke na podlagi Pravilnika o Steletovi nagradi in priznanjih,
 • organizira sestanke (okrogle mize, strokovna srečanja) članov društva zaradi reševanja odprtih strokovnih vprašanj,
 • organizira strokovne ekskurzije, športna in družabna srečanja svojih članov,
 • pomaga strokovnim delavcev in članom društva, da se udeležujejo strokovnih srečanj doma in v tujini,
 •  sodeluje v načrtovanju in pripravah nacionalnega kulturnega programa, zakonov in predpisov s področja varstva kulturne dediščine.